top of page

Algemene regelingen

Om jou goed te kunnen helpen, zijn er bepaalde zaken van belang om te benoemen. Lees dit rustig door. Als je nog vragen hebt, kan je mij altijd een bericht sturen. 

Geheimhoudingsplicht

Ik ga vertrouwelijk om met de informatie die jij mij geeft. Dit betekent dat ik voorzichtig omga met de informatie die jij mij geeft. Alles wat jij met mij deelt, wordt niet met anderen gedeeld. Dit wordt gedaan vanuit de geheimhoudingsplicht. 

Contract

Bij het aangaan van een traject met begeleiding wordt er een contract ondertekend. Hierin staan de behandeldoelen, het geschatte aantal sessies en de algemene regelingen. 

Vergoedingen

Er is geen vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekering bij de aangeboden diensten. Er is een mogelijkheid gecreëerd om in termijnen te betalen. Wanneer het bedrag niet haalbaar is vanuit een financieel oogpunt, kan je contact met mij opnemen om te kijken wat wij mogelijk kunnen regelen. 

Duur sessies

De counseling sessies binnen het traject worden in 60 minuten gegeven. De massages worden in 45 minuten gegeven. Er is altijd ruimte voor een eindgesprek en de afronding. 

Afzeggen afspraken

Het afzeggen van een afspraak moet uiterlijk 24 uur van tevoren gedaan worden. Hierbij wordt er rekening gehouden met overmacht. Wanneer de afspraak niet nagekomen wordt, wordt de afspraak in rekening gebracht. Hierover is meer te lezen in de algemene voorwaarden.

Meldplicht

Naast de geheimhoudingsplicht heb ik ook een meldplicht. Dit is het geval wanneer jij een gevaar voor jezelf vormt of een ander. Ik ben daarbij verplicht om dit te melden bij politie, justitie of bij een meldpunt kindermishandeling. Ook kan een rechter bij mij informatie opvragen in verband met een onderzoek. 

Doorverwijzen

Wanneer ik merk dat de behandeling niet goed aanslaat en/of ik niet de juiste persoon ben om jou verder te helpen, verwijs ik je graag door. Dit doe ik altijd in overleg met jou om te kijken wat het beste voor jou is. 

Tarieven

Alle tarieven zijn vastgesteld en inclusief BTW. Er worden de volgende tarieven gesteld:

Massage/behandeling 45 minuten - €50,00

Massage/behandeling 60 minuten - €65,00

Massage/behandeling 75 minuten - €80,00

Massage/behandeling 90 minuten - €95,00

Voorproefje traject - €25,00

Online traject zonder begeleiding - €225,00

Online traject met counseling sessies - €665,00

Online traject met counseling en massages - €900,00

Duur traject

Het traject wordt in een eigen bepaald tempo gedaan. Er wordt gerekend op een uiterlijke termijn van een jaar. Na de afronding van het traject wordt er een follow-up ingepland na twee maanden. 

Klachten

Wanneer je een klacht hebt, hoor ik dit graag. Zo kunnen wij het samen oplossen. Indien dit niet het geval is, ben ik verbonden met de klachtencommissie van Zorg voor ZZP. 

Hieronder lees je de algemene voorwaarden en het privacy statement.

De algemene voorwaarden

1. Behandelingen en aansprakelijkheid algemeen:

1.1   Massagepraktijk Malana verleent geen medische massages of behandelingen. Bij medische klachten dient opdrachtgever/cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. 

1.2   Opdrachtgever/clïent dient bij voorkeur bij het maken van de afspraak dan wel uiterlijk 24 uur vóór de behandeling melding te maken van medische klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing. 

1.3   Praktijk Malana behoudt zich het recht voor een opdrachtgever/cliënt van behandeling uit te sluiten, wanneer bijzonderheden als bedoeld in artikel 1.2 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer dit naar oordeel van Praktijk Malana tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van opdrachtgever/cliënt zou kunnen leiden. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

1.4   Opdrachtgever/cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Praktijk Malana.

1.5   Opdrachtgever/clïent maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Praktijk Malana. Praktijk Malana kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen van Praktijk Malana voortvloeien.

1.6   Praktijk Malana stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

1.7   De aansprakelijkheid van Praktijk Malana, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

1.8   Alle door Praktijk Malana opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W.

2.  Omgangvormen, hygiëne en privacy

2.1   Praktijk Malana verleent geen erotische of sensuele massages. Aanvraag wordt dan ook niet op prijs gesteld.

2.2   Praktijk Malana behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Praktijk Malana geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

2.3   Bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever/cliënt aan derden worden verstrekt. Dit geldt ook voor persoonsgegevens op de website. 

2.4   Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden, accepteert u ook ons privacy statement. 

3. Betalingen

3.1   Contante betalingen vinden direct na de behandeling plaats.

3.2   Betalingen per bank dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen te worden voldaan op het op de factuur vermelde banknummer, onder vermelding van het factuurnummer.

3.3   Bij uitblijven van de betaling is cliënt/opdrachtgever definitief in verzuim na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum. 

3.4   Praktijk Malana kan een vordering op cliënt/opdrachtgever indien deze in verzuim is ter incasso overdragen aan een derde partij. 

4. Annulering/wijzigen afspraak

4.1   Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur voor aanvang.

4.2   Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling wordt de behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ‘no-show’ (zonder afbericht niet op komen dagen). 

4.3   Een behandeling kan binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling niet meer worden gewijzigd.

4.4   Praktijk Malana stuurt als service per mail een herinnering van de afspraak. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

4.5   Opdrachtgever/cliënt dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn. 

4.6   De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of opdrachtgever/cliënt aanwezig is. Opdrachtgever/cliënt kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/niet tijdigheid van opdrachtgever/cliënt. Restitutie/korting vindt dan niet plaats.

4.7   Wanneer de behandeling door toedoen van Praktijk Malana niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de opdrachtgever/cliënt zijn/haar recht op een volledige behandeling. Restitutie/korting vindt dan plaats of er wordt een nieuwe afspraak ingepland. 

5. Cadeaubonnen

5.1  Cadeaubonnen zijn voor een jaar geldig. NB: wanneer u een cadeaubon met een behandeling heeft ontvangen, kan het zijn dat de waarde van de bon verschilt ten opzichte van de huidige tarieven. Als de bon wordt verzilverd, dan is het mogelijk om het verschil bij te betalen of de behandeling iets te verkorten. 

5.2   Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.

5.3   Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

5.4   De cadeaubon dient in één keer besteed te worden, tenzij anders overeengekomen.

5.5   De datum voor het verrichten van een behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Praktijk Malana en wordt in overleg met cliënt/opdrachtgever bepaald.

5.6   Annulering van bestelde cadeaubon is niet mogelijk.

5.7   Reproduceren van de cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Praktijk Malana sprake van is, zal aangifte worden gedaan. 

5.8   Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Praktijk Malana. 

6. Geschillen

6.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

6.2 Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Praktijk Malana is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlands bevoegde rechter. 

7. Auteursrecht
​7.1 Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer
verstrekte zaken, zoals readers, opnames en werkbladen rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer.

8. Levering

8.1 De ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
8.2 Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
8.3 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor u.

9. Slotbepalingen

9.1 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

9.2 De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Praktijk Malana te alle tijde gewijzigd worden.

9.3 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Praktijk Malana. 

9.4 Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Praktijk Malana verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. 

Privacy statement

Ik neem jouw privacy zeer serieus en zal daarom ook veilig met jouw gegevens omgaan. Hieronder wordt uitgelegd welke maatregelen ik hiervoor heb genomen. Neem contact met mij als er vragen zijn.

 

Praktijk Malana is een eenmanszaak, kantoorhoudende te AMERSFOORT, aan Baak van Herkingen 40, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80478735. Sabine Langedijk is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Malana de verwerkingsverantwoordelijke.

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Praktijk Malana jouw gegevens verwerkt.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde financiële administratie:

 • Gegevens: factuuraders, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), openstaand saldo.

 • Grondslag: Wettelijke verplichting.

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.
   

Doeleinde facturatie:

 • Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, klantnummer.

 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.
   

Doeleinde verlenen van de dienst zelf:

 • Gegevens: NAW-gegevens, dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te verlenen, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

 • Grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
   

Website

Doeleinde bezoek van de website:

 • Gegevens: IP-adres, browsertype, functionele cookies, analytics, backups.

 • Grondslag: gerechtvaardigd belang.

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
   

Doeleinde plaatsen van berichten of reviews:

 • Gegevens: Naam, e-mailadres, gebruiksnaam, inhoud van het bericht.

 • Grondslag: ondubbelzinnige toestemming.

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
   

Praktijk Malana heeft jouw gegevens in bezit, omdat jij die gegevens aan ons versterkt hebt.

bottom of page