top of page

Algemene regelingen

Om jou goed te kunnen helpen, zijn er bepaalde zaken van belang om te benoemen. Lees dit rustig door. Als je nog vragen hebt, kan je mij altijd een bericht sturen. 

Geheimhoudingsplicht

Ik ga vertrouwelijk om met de informatie die jij mij geeft. Dit betekent dat ik voorzichtig omga met de informatie die jij mij geeft. Alles wat jij met mij deelt, wordt niet met anderen gedeeld. Dit wordt gedaan vanuit de geheimhoudingsplicht. 

Contract

Bij het aangaan van een traject met begeleiding wordt er een contract ondertekend. Hierin staan de behandeldoelen, het geschatte aantal sessies en de algemene regelingen. 

Vergoedingen

Er is geen vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekering bij de aangeboden diensten. Er is een mogelijkheid gecreëerd om in termijnen te betalen. Wanneer het bedrag niet haalbaar is vanuit een financieel oogpunt, kan je contact met mij opnemen om te kijken wat wij mogelijk kunnen regelen. 

Duur sessies

De sessies binnen het traject worden in 60 minuten gegeven. De massages  worden vanaf 45 minuten gegeven. Er is altijd ruimte voor een eindgesprek en de afronding. 

Afzeggen afspraken

Het afzeggen van een afspraak moet uiterlijk 24 uur van tevoren gedaan worden. Hierbij wordt er rekening gehouden met overmacht. Wanneer de afspraak niet nagekomen wordt, wordt de afspraak in rekening gebracht. Hierover is meer te lezen in de algemene voorwaarden.

Meldplicht

Naast de geheimhoudingsplicht heb ik ook een meldplicht. Dit is het geval wanneer jij een gevaar voor jezelf vormt of een ander. Ik ben daarbij verplicht om dit te melden bij politie, justitie of bij een meldpunt kindermishandeling. Ook kan een rechter bij mij informatie opvragen in verband met een onderzoek. 

Doorverwijzen

Wanneer ik merk dat de behandeling niet goed aanslaat en/of ik niet de juiste persoon ben om jou verder te helpen, verwijs ik je graag door. Dit doe ik altijd in overleg met jou om te kijken wat het beste voor jou is. 

Tarieven

Alle tarieven zijn vastgesteld en inclusief BTW. Er worden de volgende tarieven gesteld:

Massage/behandeling 45 minuten - €50,00

Massage/behandeling 60 minuten - €65,00

Massage/behandeling 75 minuten - €80,00

Massage/behandeling 90 minuten - €95,00

Alarmfase traject 3x75 minuten - €225,00

Aanpassingsfase traject 6x75 minuten - €450,00

Uitputtingsfase traject 9x75 minuten - €675,00

Voorproefje online traject - €25,00

Online traject zonder begeleiding:

3 zelfgekozen modules - €45,00

6 zelfgekozen modules - €90,00

Gehele traject - €125,00

Online traject met begeleiding:

3 zelfgekozen modules - €495,00

6 zelfgekozen modules - €735,00

Gehele traject - €1000,00

Betaling in termijnen is mogelijk bij het traject met begeleiding. 

Duur online traject

Het traject wordt in een eigen bepaald tempo gedaan. Er wordt gerekend op een uiterlijke termijn van een jaar. Na de afronding van het traject wordt er een follow-up ingepland na twee maanden. 

Klachten

Wanneer je een klacht hebt, hoor ik dit graag. Zo kunnen wij het samen oplossen. Indien dit niet het geval is, ben ik verbonden met de klachtencommissie van Zorg voor ZZP. 

Hieronder lees je de algemene voorwaarden en het privacy statement.

De algemene voorwaarden - massages & stresstrajecten

1. Behandelingen en aansprakelijkheid algemeen:

1.1   Massagepraktijk Malana verleent geen medische massages of behandelingen. Bij medische klachten dient opdrachtgever/cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. 

1.2   Opdrachtgever/clïent dient bij voorkeur bij het maken van de afspraak dan wel uiterlijk 24 uur vóór de behandeling melding te maken van medische klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing. 

1.3   Praktijk Malana behoudt zich het recht voor een opdrachtgever/cliënt van behandeling uit te sluiten, wanneer bijzonderheden als bedoeld in artikel 1.2 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer dit naar oordeel van Praktijk Malana tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van opdrachtgever/cliënt zou kunnen leiden. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

1.4   Opdrachtgever/cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Praktijk Malana.

1.5   Opdrachtgever/clïent maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Praktijk Malana. Praktijk Malana kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen van Praktijk Malana voortvloeien.

1.6   Praktijk Malana stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

1.7   De aansprakelijkheid van Praktijk Malana, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

1.8   Alle door Praktijk Malana opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W.

2.  Omgangvormen, hygiëne en privacy

2.1   Praktijk Malana verleent geen erotische of sensuele massages. Aanvraag wordt dan ook niet op prijs gesteld.

2.2   Praktijk Malana behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Praktijk Malana geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

2.3   Bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever/cliënt aan derden worden verstrekt. Dit geldt ook voor persoonsgegevens op de website. 

2.4   Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden, accepteert u ook ons privacy statement. 

3. Betalingen

3.1   Contante betalingen vinden direct na de behandeling plaats.

3.2   Betalingen per bank dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen te worden voldaan op het op de factuur vermelde banknummer, onder vermelding van het factuurnummer.

3.3   Bij uitblijven van de betaling is cliënt/opdrachtgever definitief in verzuim na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum. 

3.4   Praktijk Malana kan een vordering op cliënt/opdrachtgever indien deze in verzuim is ter incasso overdragen aan een derde partij. 

4. Annulering/wijzigen afspraak

4.1   Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur voor aanvang.

4.2   Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling wordt de behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ‘no-show’ (zonder afbericht niet op komen dagen). 

4.3   Een behandeling kan binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling niet meer worden gewijzigd.

4.4   Praktijk Malana stuurt als service per mail een herinnering van de afspraak. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

4.5   Opdrachtgever/cliënt dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn. 

4.6   De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of opdrachtgever/cliënt aanwezig is. Opdrachtgever/cliënt kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/niet tijdigheid van opdrachtgever/cliënt. Restitutie/korting vindt dan niet plaats.

4.7   Wanneer de behandeling door toedoen van Praktijk Malana niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de opdrachtgever/cliënt zijn/haar recht op een volledige behandeling. Restitutie/korting vindt dan plaats of er wordt een nieuwe afspraak ingepland. 

5. Cadeaubonnen

5.1  Cadeaubonnen zijn voor twee jaar geldig. NB: wanneer u een cadeaubon met een behandeling heeft ontvangen, kan het zijn dat de waarde van de bon verschilt ten opzichte van de huidige tarieven. Als de bon wordt verzilverd, dan is het mogelijk om het verschil bij te betalen of de behandeling iets te verkorten. 

5.2   Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.

5.3   Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

5.4   De cadeaubon dient in één keer besteed te worden, tenzij anders overeengekomen.

5.5   De datum voor het verrichten van een behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Praktijk Malana en wordt in overleg met cliënt/opdrachtgever bepaald.

5.6   Annulering van bestelde cadeaubon is niet mogelijk.

5.7   Reproduceren van de cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Praktijk Malana sprake van is, zal aangifte worden gedaan. 

5.8   Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Praktijk Malana. 

6. Geschillen

6.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

6.2 Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Praktijk Malana is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlands bevoegde rechter. 

7. Auteursrecht
​7.1 Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door ondernemer
verstrekte zaken, zoals readers, opnames en werkbladen rusten auteursrechten van de ondernemer of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer. De copyright/ eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de ondernemer.

8. Levering

8.1 De ondernemer levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
8.2 Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
8.3 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor u.

9. Slotbepalingen

9.1 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

9.2 De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Praktijk Malana te alle tijde gewijzigd worden.

9.3 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Praktijk Malana. 

9.4 Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Praktijk Malana verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. 

De algemene voorwaarden - counseling & online traject

Artikel 1 - definities

 1. De opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen.

 2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk opdraagt.

 3. Het bestek: de beschrijving van het werk, en de voor het werk geldende voorschriften en voorwaarden.

 4. Het werk: het uit te voeren werk, de cursus, opleiding, opdracht of de te verrichten levering of dienst.

 5. De overeenkomst: de definitieve opdrachtverlening van opdrachtgever aan opdrachtnemer.

 6. Bijeenkomst: een college, bijeenkomst, congres, presentatie, cursus, coaching of andere prestatie van opdrachtnemer van vergelijkbare soort.

 7. Dag: kalenderdag.

 8. Werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemene erkende, of voorgeschreven rust of feestdag, vakantiedag.

 9. Offerte: de schriftelijke aanbieding met de omschrijving van het werk.

Artikel 2 - toepasselijkheid

2.1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer

             en opdrachtgever.

2.2.       In de offerte van opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij

             opdrachtbevestiging door opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij

             opdrachtbevestiging de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel

             bedingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer opzij zet, geldt dat niettemin de algemene

             voorwaarden van opdrachtnemer integraal van toepassing zijn.

2.3.       In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen uit de

             overeenkomst zullen de bepalingen uit de overeenkomst voorrang hebben boven de bepalingen in de

             algemene voorwaarden.

Artikel 3 - offertes

3.1.       Alle offertes zijn vrijblijvend, wat wil zeggen dat opdrachtnemer niet gehouden kan worden deze gestand te

             doen.

3.2.       Elke offerte is een ondeelbaar geheel en geldt gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij het uitdrukkelijk

             en schriftelijk anders is vermeld.

3.3.       Alle aanbiedingen vinden plaats volgens bestek en/of prijsaanvraag.

3.4.       De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.5.       De offerte vermeldt, indien mogelijk, het tijdstip waarop het werk aanvangt.

3.6.       De offerte geeft inzicht in de prijs en de prijsvorming methode die zal worden gehanteerd, aanneming,

             richtprijs of regie.

                         a.      Bij de prijsvorming methode "aanneming" komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom)

                                   overeen waarvoor het werk zal worden verricht.

                         b.      Bij de prijsvorming methode "richtprijs" doet de opdrachtnemer een zo nauwkeurig mogelijke

                                  schatting van de kosten van het werk.

                         c.      Bij de prijsvorming methode "regie" doet de opdrachtnemer nauwkeurige opgave van de

                                  prijsfactoren uurtarief en eenheidsprijzen van benodigde materialen en hulpmiddelen.

3.7.       Indien na een offerte een opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de voorbereiding en het opstellen van de

             offerte in rekening worden gebracht. De opdrachtgever moet hiermee vooraf schriftelijk instemmen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1.       De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever

             aan de opdrachtnemer.

4.2.       Wijzigingen in de overeenkomst, of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen schriftelijk

             overeen te komen.

Artikel 5 - Prijswijziging

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen te verhogen. Dit kan alleen gemotiveerd, vooraf voor nog niet verschuldigde termijnen. De verhoging moet het gevolg zijn van een na de totstandkoming van de overeenkomst optredende verandering van omstandigheden. Deze moet van zodanige aard zijn dat van opdrachtnemer de gebondenheid aan de overeengekomen prijzen naar alle redelijkheid niet kan worden verlangd.

Artikel 6 - Annuleren

                a.      Een registratie voor een bijeenkomst kan zonder kosten worden geannuleerd tot 24 uur  voor de

                         aanvang van de bijeenkomst. Mocht om welke reden dan ook een cursist niet komt opdagen of

                         annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst, dan zal het totale cursusgeld

                         in rekening worden gebracht.

6.1.       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een bijeenkomst te annuleren, om redenen die buiten haar

             macht liggen, tot twee werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst.

6.2.       Een bijeenkomst zal alleen doorgaan wanneer er, naar de mening van opdrachtnemer of naar die van het 

             uitvoerend bedrijf, voldoende aanmeldingen zijn.

Artikel 7 - Wijzigingen

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden wijzigingen aan te brengen in het aanvaarde werk, de bijeenkomst, de locatie en de data. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade die hierdoor ten laste van de opdrachtgever komen.

Artikel 8 - Auteursrecht en intellectueel eigendom

8.1.       Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht van door opdrachtnemer geleverde materialen berust bij

             de opdrachtnemer. Dit betreft alle verstrekte stukken, zoals:

                         a.      offertes;

                         b.      projectbeschrijvingen;

                         c.      readers;

                         d.      presentaties;

                         e.      hand-outs;

                         f.       rapporten;

                         g.      adviezen;

                         h.      ontwerpen;

                         i.       schetsen en tekeningen;

                         j.       software;

                         k.      online werkboeken.

8.2.       Al deze materalen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Het is niet

             toegestaan het materiaal te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan het materiaal

             opnieuw te exploiteren. Ook is het niet toegestaan het materiaal te gebruiken voor andere doelen dan

             waarvoor het ter beschikking is gesteld.

8.3.       Van deze bepalingen kan in de offerte worden afgeweken, maar slechts expliciet.

Artikel 9 - Facturering

9.1.       Facturering vindt plaats na de bevestiging van de inschrijving bij het traject. De betaling dient voor de

             aanvang van de bijeenkomst in het bezit te zijn van opdrachtnemer. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de

             cursist niet worden toegelaten tot de bijeenkomst. Indien opdrachtnemer om welke reden dan ook, de

             factuur niet tijdig heeft toegezonden, dan dienen de cursuskosten binnen acht (8) dagen na de

             factuurdatum te zijn voldaan. Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening die op de

             factuur vermeld staat, onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.

9.2.       De opdrachtgever dient het op de factuur vermelde bedrag aan opdrachtnemer te voldoen, zonder enige

             aftrek, korting of schuldverrekening. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde

             termijn.

9.3.       In geval van niet tijdige dan wel onvolledige betaling is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat

             opdrachtnemer hiervoor eerst schriftelijk in gebreke dient te stellen. Bovendien is de opdrachtgever over 

             het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en Overmacht

10.1.       Opdrachtnemer kan zich beroepen op overmacht. Hierdoor is de uitvoering van het werk onmogelijk door

               een oorzaak die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend. Deze oorzaak ligt evenmin in zijn

               risicosfeer. Hierdoor kan van de opdrachtnemer niet kan worden gevergd dat het werk binnen de

               overeengekomen termijn wordt opgeleverd. De opdrachtnemer heeft recht op termijnverlenging, of is

               gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan

               de opdrachtgever.

10.2.       Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtgever niet kan worden

               toegerekend (overmacht) en evenmin in zijn risicosfeer ligt dan is deze gerechtigd het werk te doen                             beëindigen tegen vergoeding van door de opdrachtnemer gemaakte kosten.

10.3.       Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden welke

               redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken. Hieronder te

               verstaan o.a.: vertraagde levering van tijdig bestelde materialen; transportmoeilijkheden; mechanische en

               ander storingen die de opdrachtnemer in zijn bedrijf treffen. Bovendien is in ieder geval ook, misdaad,

               molest; brand; werkstaking; uitsluiting; oproer; bezetting, natuurrampen; overstromingen; epidemieën of

               oorlog.

10.4.       De partij die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij is gehouden alle

               nodige maatregelen te nemen ter beperking van de te lijden schade. Indien deze maatregelen kosten met

               zich meebrengen, zullen deze kosten door de tegenpartij worden vergoed.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1.       Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan door haar geleverde diensten, tenzij

               deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld.

11.2.       De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nooit het factuurbedrag te boven gaan.

11.3.       Opdrachtnemer zorgt voor een deugdelijke verzekering tegen aansprakelijkheid. Eventuele

               schadevergoeding kan nimmer het maximale uitkeringsbedrag van deze verzekering overstijgen.

11.4.       Opdrachtnemer bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar

               eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar

               ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou

               zijn.

11.5.       Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 12 - Persoonsregistratie

12.1.       De persoonsgegevens van de opdrachtgever en eventuele andere betrokken personen, wiens opdracht

               door opdrachtnemer is aanvaard zullen in haar klantenbestand worden opgenomen.

12.2.       Opdrachtnemer bewaart zo min mogelijk persoonsgegevens, in ieder geval geen bijzondere gegevens.

12.3.       De gegevens zullen zo kort mogelijk worden bewaard.

12.4.       Opdrachtnemer verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever geen persoonsgegevens aan

               derden, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

13.1.       Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd

               aan de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is.

13.2.       Het staat opdrachtnemer vrij om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

13.3.       Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene

               Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 14 - Versie(s)

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van opdrachtnemer. Zij worden op verzoek toegezonden en zijn altijd te raadplegen door de opdrachtgever. Opdrachtgever is bekend met de inhoud van de voorwaarden. Het staat opdrachtnemer vrij om een nieuwe versie van de voorwaarden te publiceren. Deze is van toepassing op de datum van publicatie van aangegane overeenkomsten.

Privacy statement

Ik neem jouw privacy zeer serieus en zal daarom ook veilig met jouw gegevens omgaan. Hieronder wordt uitgelegd welke maatregelen ik hiervoor heb genomen. Neem contact met mij als er vragen zijn.

 

Praktijk Malana is een eenmanszaak, kantoorhoudende te AMERSFOORT, aan Baak van Herkingen 40, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80478735. Sabine Langedijk is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Malana de verwerkingsverantwoordelijke.

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Praktijk Malana jouw gegevens verwerkt.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde financiële administratie:

 • Gegevens: factuuraders, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), openstaand saldo.

 • Grondslag: Wettelijke verplichting.

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.
   

Doeleinde facturatie:

 • Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, klantnummer.

 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.
   

Doeleinde verlenen van de dienst zelf:

 • Gegevens: NAW-gegevens, dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te verlenen, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

 • Grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
   

Website

Doeleinde bezoek van de website:

 • Gegevens: IP-adres, browsertype, functionele cookies, analytics, backups.

 • Grondslag: gerechtvaardigd belang.

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde.
   

Doeleinde plaatsen van berichten of reviews:

 • Gegevens: Naam, e-mailadres, gebruiksnaam, inhoud van het bericht.

 • Grondslag: ondubbelzinnige toestemming.

 • Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
   

Praktijk Malana heeft jouw gegevens in bezit, omdat jij die gegevens aan ons versterkt hebt.

bottom of page