Algemene voorwaarden & corona protocol

Coronaprotocol

Wanneer kunt u beter geen afspraak maken?

Created with Sketch.
 • Als er sprake is van verkoudheids-/griepachtige klachten in brede zin bijvoorbeeld loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, koorts van 38 graden of hoger.
 • Als u in de 14 dagen voorafgaand aan de behandeling in aanraking bent geweest met iemand bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld.
 • Als bij uzelf sprake is van een COVID-19 besmetting en u nog niet 24 uur klachtenvrij bent geweest. 
 • Als u zich in een risicogroep bevindt kunt u beter geen afspraak maken (bij twijfel kunt u altijd even contact opnemen).


De informatie wordt aan u kenbaar gemaakt (bv. Mailing, werkwijze op de deur geplakt, in de afspraakbevestiging, aan de telefoon bij het maken van de afspraak, op de website, sociale media kanalen).  

Wat zijn de risicogroepen?

Created with Sketch.

1.      Mensen van 70 jaar en ouder

2.      Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met één van onderliggende aandoeningen:

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie. 
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte.
 • Mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
 • Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben.
 • Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. 
 • Kankerpatiënten tijdens of binnen drie maanden na chemotherapie en/of bestraling.
 • Mensen met ernstige afweerstoornissen waardoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2. 
 • Mensen met een ernstige leverziekte.
 • Mensen met een ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index > 40).

Wat u moet weten voor de behandeling

Created with Sketch.
 • Er is een corona kuchscherm op de toonbank geplaatst.
 • Bij ontvangst vraag ik u vriendelijk uw handen te wassen.
 • Hygiëne is nog meer van belang: daarom een vriendelijk verzoek om voor uw afspraak te douchen.
 • Elk fysiek contact dat niet noodzakelijk is voor de behandeling wordt vermeden. In het bijzonder begroeten en afscheid nemen d.m.v. fysiek contact zoals een hand of knuffel geven.
 • U hangt zelf uw jas op en trekt hem na afloop zelf weer aan.
 • U krijgt geen drankje aangeboden.
 • Wegens waarborging hygiëne (ter bescherming van de behandelaar) is het niet toegestaan eigen handdoeken, lakens etc. te laten meenemen.
 • De betaling wordt zoveel mogelijk contactloos gedaan.
 • Ik neem zo min mogelijk contant geld aan. Gebeurt dat toch, dan legt u het geld neer en ik pak het op. Er is geen overhandiging.
 • Massages worden bij voorkeur in buikligging gegeven. Als toch wordt gemasseerd in zij- of rugligging dient het gezicht van de klant door middel van een scherm/mondkapje te zijn afgeschermd van de behandelaar.
 • U wast u handen voorafgaand aan iedere behandeling met desinfecterende zeep of met gewone zeep in combinatie met aparte desinfectans (gel of spray). Het handen wassen wordt geschiedt conform instructie minimaal 20 seconden. De instructie wordt opgehangen op goed zichtbare plekken.
 • Indien er een klant toch in de praktijk verschijnt met klachten wordt de behandeling geweigerd en de klant verzocht om direct naar huis te gaan en het te melden indien onverhoopt COVID-19 wordt vastgesteld. Alle op dat moment in de praktijk aanwezige personen zullen op de hoogte gesteld worden dat zij in aanwezigheid zijn geweest van een mogelijke corona besmetting.
 • De informatie wordt aan u kenbaar gemaakt (bv. Mailing, werkwijze op de deur geplakt, in de afspraakbevestiging, aan de telefoon bij het maken van de afspraak, op de website, sociale media kanalen).

De maatregelen voor mij als masseur

Created with Sketch.


 • Bij verkoudheids-/griepachtige klachten in brede zin (bv. Loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, koorts van 38 graden of hoger) geef ik geen behandelingen. 


 • Ik werk tijdens de behandeling met een mondkapje als de cliënt op de rug ligt.
 • Ik was mijn handen voor en direct na afloop van iedere behandeling.
 • De behandelaar – en niet de klant – beslist of een behandeling gegeven wordt.
 • Bij twijfel over de vraag of de behandeling gegeven kan worden, wordt de behandeling niet gegeven.
 • Eén of meerdere huisgenoten hebben geen klachten als ik ga werken.
 • De afspraken worden zo gepland dat klanten elkaar niet tegenkomen.
 • Alle onnodige materialen uit de praktijkruimte zijn verwijderd.
 • Indien bij mij sprake is van een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 besmetting hervat ik mijn werk pas als ik tenminste 24 uur klachtenvrij ben geweest.
 • Zodra ik weet of ik in aanraking ben geweest met iemand bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld, stop ik direct met het geven ven behandelingen.
 • De werkzaamheden worden niet eerder hervat dan 14 dagen na het contact met de patiënt en alleen indien er bij mij geen sprake is van klachten.
 • Indien sprake is van een situatie zoals bedoeld in voorgaande situatie, worden direct klanten geïnformeerd met wie er contact is geweest sinds het contact met de cliënt.
 • Ik ben in mijn praktijk verplicht om actief de voorschriften uit dit protocol te handhaven. Dit betekent dat ik klanten mag aanspreken op hun gedrag.
 • Het staat mij vrij een klant weg te sturen indien deze na een of meerdere waarschuwingen het gedrag niet aanpast.

Reiniging van de ruimte

Created with Sketch.
 • Na iedere behandeling worden alle doeken/hoezen/lakens/disposables waarmee een klant in aanraking is geweest vervangen.
 • De behandelruimte wordt na iedere behandeling geventileerd.
 • De massagetafel wordt na iedere behandeling gereinigd.
 • De behandelruimte wordt aan het einde van de werkdag grondig gereinigd, waarbij alles wat met handen vermoedelijk is aangeraakt wordt gedesinfecteerd (zoals handgrepen, deurklinken, olieflessen, dispensers, pinautomaat).
 • De behandelruimte is voorzien van desinfecterende reinigingsmiddelen (spray en papier of desinfecterende wegwerp reinigingsdoekjes).
 • De wc wordt aan het einde van iedere dag grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Hierbij wordt gewerkt met wegwerphandschoenen.
 • In de wc wordt gewerkt met disposable papieren handdoekjes of met gastendoekjes die na ieder wc-gebruik direct in de was gegooid worden.
 • Alle ruimtes zijn voorzien van desinfecterende reinigingsmiddelen (spray en papier of desinfecterende reinigingsdoekjes).
 • Ter controle op naleving van deze reinigingsvoorschriften wordt gewerkt met aftekenlijsten voorzien van datum en tijdstip.
 • Er wordt voldoende tijd ingepland voor de reinigingstaken aan het einde van de dag en door de dag heen.


(bron: “Protocol Werken in de Massagebranche tijdens en na Corona BMS”, 6 mei 2020)

Algemene voorwaarden

1. Behandelingen en aansprakelijkheid algemeen:

1.1   Massagepraktijk Malana verleent geen medische massages of behandelingen. Bij medische klachten dient opdrachtgever/cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. 

1.2   Opdrachtgever/clïent dient bij voorkeur bij het maken van de afspraak dan wel uiterlijk 24 uur vóór de behandeling melding te maken van medische klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing. 

1.3   Praktijk Malana behoudt zich het recht voor een opdrachtgever/cliënt van behandeling uit te sluiten, wanneer bijzonderheden als bedoeld in artikel 1.2 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer dit naar oordeel van Praktijk Malana tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van opdrachtgever/cliënt zou kunnen leiden. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

1.4   Opdrachtgever/cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Praktijk Malana.

1.5   Opdrachtgever/clïent maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Praktijk Malana. Praktijk Malana kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen van Praktijk Malana voortvloeien.

1.6   Praktijk Malana stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

1.7   De aansprakelijkheid van Praktijk Malana, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

1.8   Alle door Praktijk Malana opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W.

2.  Omgangvormen, hygiëne en privacy

2.1 Praktijk Malana verleent geen erotische of sensuele massages. Aanvraag wordt dan ook niet op prijs gesteld.

2.2 Praktijk Malana behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Praktijk Malana geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

2.3 Bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever/cliënt aan derden worden verstrekt. Dit geldt ook voor persoonsgegevens op de website. 

2.4 Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden, accepteert u ook ons privacy statement. 


3. Betalingen

3.1 Contante betalingen vinden direct na de behandeling plaats.

3.2 Betalingen per bank dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen te worden voldaan op het op de factuur vermelde banknummer, onder vermelding van het factuurnummer.

3.3 Bij uitblijven van de betaling is cliënt/opdrachtgever definitief in verzuim na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum. 

3.4 Praktijk Malana kan een vordering op cliënt/opdrachtgever indien deze in verzuim is ter incasso overdragen aan een derde partij. 

4. Annulering/wijzigen afspraak

4.1 Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur voor aanvang.

4.2 Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling wordt de behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ‘no-show’ (zonder afbericht niet op komen dagen). 

4.3 Een behandeling kan binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling niet meer worden gewijzigd.

4.4 Praktijk Malana stuurt als service per mail een herinnering van de afspraak. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

4.5 Opdrachtgever/cliënt dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn. 

4.6 De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of opdrachtgever/cliënt aanwezig is. Opdrachtgever/cliënt kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/niet tijdigheid van opdrachtgever/cliënt. Restitutie/korting vindt dan niet plaats.

4.7 Wanneer de behandeling door toedoen van Praktijk Malana niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de opdrachtgever/cliënt zijn/haar recht op een volledige behandeling. Restitutie/korting vindt dan plaats of er wordt een nieuwe afspraak ingepland. 

 

5. Cadeaubonnen

5.1 Cadeaubonnen zijn voor twee jaar geldig. NB: wanneer u een cadeaubon met een behandeling heeft ontvangen, kan het zijn dat de waarde van de bon verschilt ten opzichte van de huidige tarieven. Als de bon wordt verzilverd, dan is het mogelijk om het verschil bij te betalen of de behandeling iets te verkorten. 

5.2 Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.

5.3 Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

5.4 De cadeaubon dient in één keer besteed te worden, tenzij anders overeengekomen.

5.5 De datum voor het verrichten van een behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Praktijk Malana en wordt in overleg met cliënt/opdrachtgever bepaald.

5.6 Annulering van bestelde cadeaubon is niet mogelijk.

5.7 Reproduceren van de cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Praktijk Malana sprake van is, zal aangifte worden gedaan. 

5.8 Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Praktijk Malana. 

 

6. Geschillen

6.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

6.2 Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Praktijk Malana is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlands bevoegde rechter. 


 

7. Slotbepalingen

7.1 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

7.2 De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Praktijk Malana te alle tijde gewijzigd worden.

7.3 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Praktijk Malana. 

7.4 Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Praktijk Malana verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.